Uncategorized

Mitä valmentava johtaminen on ja missä tilanteissa se toimii hyvin?

 

Valmentava johtaminen sopii kaikkiin luottamuksellisiin kohtaamisiin, kehityskeskusteluihin ja tiimipalavereihin, joissa hyödynnetään osaamista huipputulosten aikaansaamiseen.

 

Mitä valmentava johtaminen on ja missä tilanteissa se toimii hyvin?

Valmentava johtaminen on tavoitteellinen, yksilöä arvostava ja yhteisöä osallistava tapa vaikuttaa. Valmentavan johtamisen avulla yksilöiden vahvuudet, voimavarat ja usein piilossa oleva potentiaali vapautuu koko organisaation käyttöön. Valmentavalla johtamisella voidaan paremmin tukea yksilöiden sitoutumista ja motivoitumista työhönsä. Työhön ja tekemiseen tapaan kohdistuvat uudet vaatimukset edellyttävät johtamisotteen muutosta. Moderni tapa johtaa ihmisiä nostaa esiin johtajien kyvyn luopua kontrollista ja asioiden hallitsemisesta. Nyt korostuu ihmisten johtamisen osaaminen, kyky kohdata monenlaisia asioita ja tunteita, kyky rakentaa luottamusta ja kyky inspiroida työntekijöitä vastuulliseen työskentelyyn. 

Luottamuksellisissa kohtaamisissa

Valmentava johtaminen toimii hyvin, kun johtaja luottaa omien tiimiläisten osaamiseen, motivaation ja haluun tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Fokus on tiimiläisissä ja heidän potentiaalissaan. Johtajan tehtävänä on rajata perustehtävä ja määrittää tekemisen suunta yhdessä tiiminsä kanssa. Valmentava johtaminen toimii hyvin, kun johtaja pyrkii tietoisesti pois valmiiden vastausten antamisesta ja auttaa avointen kysymysten avulla tiimiläisiään oivaltamaan asiat itse. Tällöin jokaiselle tiimin jäsenelle avautuu mahdollisuus ottaa vastuuta omasta suoriutumisestaan, osaamisestaan ja urastaan. Tavoitehakuisia kysymyksiä käyttämällä johtaja sparraa, valmentaa ja luo puitteet onnistumiselle, uuden oppimiselle ja kehittymiselle.

Huipputulosten aikaansaamiseksi 

Valmentava johtamisote toimii erityisen hyvin tiimin johtamisen tilanteissa, kun innostavalla, kannustavalla ja positiivisella otteella haetaan hyviä tuloksia. Huipputuloksiin voi päästä monella eri tavalla. Valmentavalla johtamisella voidaan ruokkia onnistuneessa suorituksessa tarvittavaa sisäistä motivaatiota, joka rakentuu merkityksen, kyvykkyyden ja autonomian kokemuksista. Kun työntekijä saa itse vaikuttaa siihen, miten saavuttaa tavoitteen ja työn tulokset, myös asiakkaat hyötyvät siitä.

Valmentava johtaminen toimii hyvin tiimipalavereissa. Se tehostaa niitä tuomalla rakenteen, joka mahdollistaa kaikkien osallistumisen ja siten koko tiimin osaamisen hyödyntämisen. Erityisen hyvin valmentavasta johtamisesta saa hyödyn uuden strategian jalkauttamiseen, itseohjautuvan kulttuurin luomiseen ja muutostilanteiden edistämiseen. 

Osaamisen ja asenteen tarkastelussa

Valmentavan johtaminen toimii hyvin henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja tilanteissa, joissa tarkastellaan asennetta, osaamista ja motivaatiota. Tehtävän haasteellisuus ja siinä tarvittavan tuen tasapaino ratkaisee sen, miten paljon työntekijä tarvitsee ohjausta tai kannustavaa, valmentavaa otetta. Valmentava johtaminen toimii erityisesti kokeneille konkareille, joiden asiantuntemus on paljon johtajaa syvällisempää. Silloin johtaja voi parhaimmillaan luoda tilan, ajan ja paikan ajattelulle, tarvittaessa haastaakin. Siksipä valmentava johtaminen sopii erityisesti palautteen ja tuen antamisen tilanteisiin. Huippupalaute on usein voimakysymyksen kautta tuleva keskustelun avaus, jonka avulla ihminen oivaltaa itse muutoksen tarpeen ja löytää itselleen paremman tavan toimia.

Haastavissa johtamistilanteissa

Valmentava johtaminen toimii hyvin myös haastavissa tilanteissa. Silloin, kun ihmisen osaaminen tai sitoutuminen tekemiseen on alhainen, työsuorituksessa on puutteita tai kun pitää ottaa puheeksi hankala käyttäytyminen. Mitä hankalampi tilanne on, sitä tutkivammalla otteella kannattaa johtajan matkata eteenpäin. Kun lähtökohtana on ymmärtävä, aidosti arvostava ja kuunteleva ote, voidaan haastavista tilanteista selvitä ja solmuun menneet tilanteet aukeavat.  

Johda johtamista

 

Johdon ja esimiesten valmennuksessa nousee usein esille johtamisen johtaminen, koska johtamisketjun toimivuus ratkaisee pitkälti myönteisen työntekijä- ja asiakaskokemuksen. Useiden asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa alkuvuoden aikana ovat nousseet esille säännöllisesti liiketoiminnan tavoitteisiin liittyvät haasteet. Kasvutavoitteet ovat huimat tai vähintäänkin haastavat. Kasvua pitäisi tehdä kannattavasti ja terveesti. Ei ihmisten selkänahasta nyhtäen. On ilahduttavaa huomata ymmärryksen lisääntyminen henkilöstön sitoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ei riitä, että kerta toisensa jälkeen eri palavereissa puhutaan siitä, että pitäisi saada aikaan enemmän, tehdä nopeammin ja tehokkaammin. Eikä auta, vaikka esimiesten esimies sparraa, jos rajapinta esimiehen ja henkilöstön välissä ei ole kunnossa.

Lisää merkityksellisyyden kokemusta fokusoimalla negatiivisen sijasta positiiviseen.

Näin väitän ja pohjaan sen positiivisen psykologian kultaiseen periaatteeseen – puhu enemmän onnistumisista ja edistymisestä kuin epäonnistumisista tai esteistä. Lisäät siten henkilöstösi onnistumisuskoa ja arvostuksen kokemusta.

Kysyn säännönmukaisesti valmennettaviltani johtajilta, mihin he kiinnittävät huomiota ja mistä he puhuvat palavereissa ja henkilökohtaisissa valmennusvarteissa. Vastaus on usein historiadataan keskittymistä, erityisesti saavuttamatta jääneisiin tavoitteisiin tai ongelmalliseen toimintaan keskittyvää. Ja samalla kuulen heidän suustaan ihmettelyä siitä, miksei henkilöstö ei lähde mukaan tai innostu tavoitteista. Kun huomio kiinnittyy liikaa negatiivista ilmapiiriä korostavaan tekemiseen, tämä voi valitettavasti esimiehen oman epätoivon hetkellä näkyä epäasiallisena toimintana.

Hämmästyttävää on, että vielä tänäänkin kuulee kertomuksia siitä, että esimies antaa palautetta huutamalla. Se on pahin keinottomuuden ilmentymä. Ja pahemmaksi sen tilanteen tekee, jos huutamalla annettu palaute tulee esimiehen esimieheltä, joka ei tunne tarkasti työntekijöiden tilannetta. Johtamisketjussa on tällöin pahoja puutteita ja henkilöstön näkökulmasta omassa työssä onnistumisen tunteen palauttamiseen joudutaan tekemään paljon paikkaamistyötä.

Lisää sitoutumista kysymällä enemmän.

Tämä on toinen positiivisen psykologian periaate, jolla on luodaan työhön lisää merkitystä. Voit tarkastella omaa toimintaasi yksinkertaisesti sen kautta, kysytkö vai kerrotko enemmän.

Kysymyksillä on valtava voima yhteisen sitoutumisen ja merkityksen luomisessa. Kysymyksillä annat tilaa henkilöstöllesi kertoa niin onnistumisista, mutta myös vaikeuksia tai hankaluuksia tuottaneista tilanteista. Kysymyksillä voit antaa tilaa henkilöstöllesi ratkaista omaa työtä koskevat ongelmatilanteet vaivattomasti ja helposti sekä luoda heille edellytyksiä kestävän sitoutumiseen ja psykologiseen sopimuksen vahvistamiseen. Oivallukset omasta työstä ovat vahvoja viittoja merkityksen luomisessa.

Lisää onnistumisia kohtaamalla henkilöstösi.

Kolmatta periaatetta voi käytännössä tarkastella sen kautta, onko huomiosi enemmän itsessäsi vai johdettavissa. Mietitkö sitä, miten saat oman sanomasi perille paremmin. Miten voisit olla vieläkin selkeämpi viestinnässä.

Voisitko vaihtaa näkökulmaa ja kysyä, mitä henkilöstösi tarvitsisi. Muutama poiminta hyvään kohtaamisen ja johtamisjälkeen:

  1. Huomaa henkilöstösi. Uskalla mennä lähelle ja kohdata hankalatkin tunteet. Näin rakennat kestävää luottamusta.
  2. Jaa vastuuta, valtuuta henkilöstösi toimimaan luomalla turvalliset rajat ja raamit. Voit näin keskittyä valmentamiseen ja hyvän suorituksen aikaansaamiseen.
  3. Kysy enemmän ja toimi välittäjänä. Vie viestiä ylöspäin, kerro todellisesta tilanteesta ja mieti kollegoittesi ja oman esimiehesi kanssa keinoja, joilla voit tukea onnistumista vaalivaa tunnelmaa. Rakenna tietoisesti arvostavaa ilmapiiriä, jossa henkilöstöllä on rohkeutta antaa palautetta työn ja yhteistyön tekemisen tapoihin, joilla mahdollistetaan tuloksekkaampi toiminta ja onnistuminen työssä.
  4. Peilaa, reflektoi säännöllisesti omaa toimintaa saamasi palautteen tai ulkopuolisen valmentajan avulla. Näin kasvatat itsetuntemustasi ja hyvän johtamisen kokemusta.

Iloitse saavutuksista!

Kirjoitin vuodenvaihteessa blogin rohkeista päätöksistä. Nyt on taas se ajankohta vuodessa, jolloin voi kysyä itseltään: mitä olen saanut aikaan kevään aikana? Mitä alkuvuodesta tehdyille lupauksille kuuluu? Pääsitkö tavoitteisiin? Jos ne ovat toteutuneet, onnittele ja palkitse itsesi.  Tee se huolella. Moni meistä ohittaa saavutuksensa nopeasti ja jatkaa eteenpäin kohti uusia tavoitteita. Onnistumisten äärelle pysähtyminen on tärkeää. Kannattaa analysoida onnistumisen mahdollistaneet asiat. Kuka on ollut apusi, tukesi? Mitä taitoa tai osaamista onnistuminen on sinulta edellyttänyt? Missä olet kehittynyt? Mistä olet erityisen onnellinen? Jakamalla onnistumisia, niiden merkitys kasvaa ja laajenee. Voit parhaimmillaan luoda toisille uskoa, että tavoitteiden eteen kannattaa ponnistella.

Kirjoitin aiemmin, että suurin syy tehtyjen lupausten pitämättömyydessä tuntuu olevan se, että jäämme helposti yksin epäonnistumisten tai vaikeuksien koittaessa. Kun ensimmäiset lipsumiset ovat totta, olemme valmiita luovuttamaan. Tuttu ajatuskuvio alkaa: ”Aloitan ensi viikolla. Siirrän tätä vielä kesän jälkeen.” Oletko sinä kenties kyllästynyt lupausten tekemiseen? Olet mielessäsi päättänyt, että vuodesta toiseen samana jatkuvat ja muutosta tuottamattomat puheet ovat hömpötyksiä. Turhuuksia, joille ei kannata uhrata aikaansa. Mutta mitäpä jos tekisit jotakin vielä rohkeampaa ja menisit minä-peilin eteen ja katsoisit siihen rehellisesti? Siihen saakka, että saat mieleesi aidon kysymyksen, joka pitäisi ratkaista. Todellinen muutos lähtee siitä, että uskallat katsoa kohti asioita, jotka ylläpitävät ongelmaasi.

Jos onnistumisten analysoinnista on hyötyä, niin on myös virheiden tai epäonnistumisten haravoinnista. Voisitko katsoa erhettäsi myönteisestä näkökulmasta: Mitä kaunista ja ainutlaatuista tekemässäsi virheessä on? Voisitko katsoa virhettäsi niin, että näkisit sen opetuksen. Brené Brownin mukaan todellisen rohkeuden (courage) ydin, joka on sydän (cor). Rohkeus on sydämen asia.

  1. Kysy itseltäsi, mitä tarvitset.
  2. Puhu totta.
  3. Omista tarinasi.
  4. Aseta rajoja.
  5. Hae tukea.

Pysähdy laiturin ääressä tai kesämökin rantamaisemaa ihaillessa suuntaamaan ajatuksesi syksyyn. Aseta itsellesi energisoiva, innostava ja merkityksellinen tavoite. Hienoa olisi, jos kirjaat sen itsellesi vielä ylös näkyviin. Silloin tavoite alkaa ohjata ajatuksiasi ja tekemisiäsi. Mieti, mitä tarvitset tavoitteen onnistumiseen ja keneltä? Kuvittele itsesi onnistumassa ja se, miten hyvältä tuntuu.

Itse olen päättänyt ensin hengittää, tasoittaa elämisen rytmiä. Uskon, että liike on lääkettä ja siksi haluan liikkua joka päivä ainakin tunnin. Sen lisäksi ihailla luonnon monimuotoisuutta. Minua ei haittaa vaikka sataa. Kunhan olisi hyvät tuulet, jotka kuljettavat itselleni rakkaita läheisiä ihmisiä Suomen saariston hengästyttävän kauniisiin paikkoihin. Ihmettelen kukkaisia, eläimiä, taivasta ja maata. Ihanaa kesää sinulle!